پرسنل

پرسنل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های فنی
نام نام خانوادگی پست سازمانی عکس پرسنلی
محمود شاه‌آبادی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
فرامرز دولتی ارده‌جانی مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
ضیاء‌الدین شفائی تنکابنی مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی
لیلا شریفی ویسمانی رئیس اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
مهری سادات حسینی رئیس اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
زهره قطبی گنابادی رئیس اداره امور علمی اعضا هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی
رقیه شکوری بیرون مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
نصیبه ساورسفلی کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
فرحناز سعادتی کارشناس مسئول خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
آتوسا میرفارسی کارشناس مسئول اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
سمیه علی اکبری کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
فاطمه ایرانی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
امیرمحمد جعفری کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
علی‌اصغر صیفی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
مریم اصغری کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
اعظم نظری کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
زهرا بشارتی کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
مرتضی درجزی کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
بهزاد رستمی کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
رضا فاتح کاردان امور اداری و دفتری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
مرضیه معظمی کارشناس دانشجویان استعداد درخشان
مینو سارویی کارشناس اداره امور علمی اعضا هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی
    کاردان اداره امور علمی اعضا هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی
نسرین جلیلوند کاردان اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
حدیثه محتشمیان کاردان خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
مژگان اسکندری کاردان خدمات آموزشی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
معصومه میرزایی فشمی کاردان اداره امور علمی اعضا هیأت علمی و برنامه‌ریزی آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی
مریم نعیمی مسئول امور بایگانی اداره تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
مرضیه سانی خانلی مسئول امور بایگانی اداره آموزش پردیس دانشکده‌های فنی
رزیتا توکلی مسئول دبیرخانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
فاطمه امینی واحد تحریریه